ߣߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߞߘߐߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߛߌߟߊߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬


ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ "ߦߎߕߎߓ" ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߉ ߸ ߣߴߊߟߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫

ߒߠߋ ߞߐߟߑߡߊߣ (ߥߊߟߌߡߊ߫ "ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫") ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ "ߊ߲ ߞߊ߫ ߕߊ߯" ߟߊ߫ߒߌߣߣߌ߫ߣߴߌ ߓߐߣߌߣߴߌ ߓ

ߣߴߌ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߋ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ "ߞߐߣߑߕߊߞߕ" ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫